Lào Cai 27° - 28°
THANH TRA TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024
anh tin bai

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai; Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, làm cơ sở để triển khai chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh.

Mục tiêu là tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến đạt 100%; Tỷ lệ hồ sơ công việc tại Thanh tra tỉnh được xử lý trên môi trường mạng đạt 90%; Tỷ lệ khối lượng công việc của hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý đạt 50%; Báo cáo định kỳ phục vụ sự chỉ đạo (theo quy định của UBND tỉnh về chế độ BC) được tự động tổng hợp trên hệ thống báo cáo của tỉnh đạt 80%; Tỷ lệ hệ thống thông tin được phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin đạt 100%.

Kế hoạch đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm là Chuyển đổi nhận thức; Xây dựng thể chế, chính sách, đảm bảo nguồn lực, tăng cường công tác quản lý; Phát triển hạ tầng số, nền tảng số; Phát triển chính quyền số; Phát triển kinh tế số, xã hội số; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Chánh Thanh tra tỉnh giao Văn phòng chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch này; theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của các Phòng Nghiệp vụ; tham mưu ban hành kịp thời các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành, quy định, quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin; phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công chức, người lao động về chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin, dịch vụ công trực tuyến và sử dụng các ứng dụng phục vụ công dân của tỉnh; nghiên cứu, tham mưu tổ chức các hội thảo, hội nghị, đoàn học tập kinh nghiệm để thực hiện tốt việc chuyển đổi số, đặc biệt là trong xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Văn Hải – Thanh tra tỉnh.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập