Lào Cai 28° - 29°
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quang cảnh khu đô thị mới Lào Cai

Văn bản nêu rõ, thực hiện Văn bản số 3199/BKHĐT-ĐTNN ngày 27/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư. Để đảm bảo nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Các nhiệm vụ thường xuyên:

Cơ quan đăng ký đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế) thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghiệp vụ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, gồm: Tiếp nhận hồ sơ; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án; chế độ báo cáo đầu tư.

Các sở, ban, ngành thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở, xây dựng, thuế... trong quá trình thẩm định hoặc tham gia thẩm định và quản lý các dự án. Đặc biệt là các dự án đầu tư nước ngoài nhằm tránh phát sinh khiếu kiện, tranh chấp.

Cơ quan đăng ký đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định, đánh giá cẩn trọng về công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm, môi trường, suất đầu tư... đối với các dự án đầu tư có dấu hiệu lợi dụng xuất xứ tại Việt Nam để lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại, lẩn tránh thuế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan Thường trực Tổ hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh) chủ trì, tăng cường hoạt động đối thoại, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh của các nhà đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư khi giải quyết thủ tục đầu tư liên quan đến dự án thuộc danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài phải căn cứ quy định tại Điều 9 Luật Đầu tư, Mục 2 Chương II Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để xem xét, giải quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền.

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố  tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc đầu tư và việc chấp hành các quy định về giám sát đầu tư dự án của các nhà đầu tư theo địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện các vi phạm, sai phạm của nhà đầu tư. Từ đó, đề xuất với UBND tỉnh, cơ quan đăng ký đầu tư các biện pháp xử lý kiên quyết đối với những dự án không triển khai, triển khai chậm, không thực hiện đúng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở quản lý chuyên ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố danh mục mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quy định tại khoản 4 Điều 69 Luật Đầu tư.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai thực hiện Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (thay cho Hướng dẫn số 6073/HD-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh); hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8 năm 2021.

Giao Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, ban hành quy định về suất đầu tư trên một đơn vị diện tích đất phù hợp với thực tế tại địa phương (Khoản 3, Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP); hoàn thành trong tháng 9 năm 2021.

Giao Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan căn cứ quy hoạch được duyệt, lập kế hoạch đầu tư phát triển và tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đến ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng thuộc khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai (khoản 1, Điều 19 Luật Đầu tư); hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9 năm 2021.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở quản lý chuyên ngành căn cứ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Lào Cai để xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn theo từng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố; các sở quản lý chuyên ngành phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo chất lượng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, thu hút đầu tư có chọn lọc trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về hiệu quả kinh tế - xã hội, công nghệ và bảo vệ môi trường.

Căn cứ nội dung trên, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

CTTĐT

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 931
  • Trong tuần: 3,265
  • Tất cả: 1,954,938
Đăng nhập