Lào Cai 16° - 19°
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm quán triệt sâu sắc, thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP. Mục tiêu chung là cải thiện mạnh mẽ chất lượng môi trường kinh doanh để phù hợp với bối cảnh và xu thế phát triển, nhằm nâng cao vị thế của nước ta trên các bảng xếp hạng quốc tế. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động;…

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên các lĩnh vực được phân công, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Cụ thể, về nhiệm vụ chung, cập nhật, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan tại các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kịp thời đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, giải pháp, nhiệm vụ phát sinh để cải thiện các chỉ số được phân công. Chủ động kết nối với các tổ chức quốc tế; tạo lập kênh phối hợp để cung cấp, cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin nhằm đánh giá, xếp hạng khách quan, chính xác.

Theo dõi tình hình, kết quả cải thiện đối với các bộ chỉ số, chỉ số được phân công; cập nhật trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ. Xây dựng chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo, theo dõi tình hình, kết quả cải thiện đối với các bộ chỉ số được phân công.

Theo dõi, đánh giá về tình hình và kết qua thực hiện Nghị quyết; phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan đầu mối theo dõi các bộ chỉ số quốc tế, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần được giao tại Nghị quyết và các bộ, cơ quan liên quan để nắm bắt tình hình và kết quả cải thiện các chỉ số; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các khó khăn, vướng mắc; công khai kết quả theo dõi, đánh giá. Tổ chức công tác truyền thông về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, có 06 nhiệm vụ, trong đó, tháo gỡ bất cập pháp lý trong thực hiện dự án đầu tư. Nâng cao chất lượng cải cách danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước đê nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn cho doanh nghiệp. Hoàn thiện chính sách nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng các dịch vụ phát triển kinh doanh.

Bộ trưởng giao các đơn vị thuộc Bộ căn cứ Nghị quyết 02/NQ-CP trên cơ sở những nội dung và nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch hành động này và căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, tiếp tục chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các chỉ số đánh giá, xếp hạng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia theo cách tiếp cận của các tổ chức quốc tế; từ đó xác định các giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan.
Khẩn trương cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác của đơn vị hằng năm. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và Kế hoạch hành động trong phạm vị lĩnh vực, chức năng và nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nghiêm quy định chế độ báo cáo định kỳ. Trước ngày 05/6 và 05/12/2024 báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện trong 6 tháng và cả năm gửi Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng. Kịp thời báo cáo Bộ trưởng về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động và đề xuất các biện pháp cần thiết. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập