Lào Cai 27° - 28°
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Việc xây dựng các biểu mẫu thống kê nhằm thu thập thông tin phục vụ biên soạn, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ đến cấp tỉnh, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh áp dụng đối với Cục Thống kê, thông tin thống kê phục vụ biên soạn chỉ tiêu GDP, chỉ tiêu GRDP, thông tin phục vụ biên soạn, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê và thông tin thống kê đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của của các cấp lãnh đạo địa phương.

Chế độ báo cáo thống kê là một trong những hình thức chủ yếu, quan trọng và được sử dụng lâu dài để thu thập, tổng hợp thông tin thống kê, đáp ứng kịp thời việc cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội cho Đảng và Nhà nước. Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê ban hành theo Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm 75 biểu đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công cho các Cục Thống kê thu thập và hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê (do Tổng cục Thống kê chủ trì thực hiện) có phân tổ đến cấp tỉnh.

Chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT là nguồn thông tin đầu vào phục vụ biên soạn, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ đến cấp tỉnh; Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch Đầu tư và Thống kê (do Tổng cục Thống kê chủ trì thực hiện) có phân tổ đến cấp tỉnh; Thu thập thông tin phục vụ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm; Biên soạn các chỉ tiêu thống kê trong Niên giám Thống kê.

Chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngay sau khi ban hành hầu hết các Cục Thống kê đã thực hiện báo cáo đầy đủ để phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT cũng còn một số những bất cập, vướng mắc đòi hỏi cần phải xây dựng mới cho phù hợp.

Cụ thể, các biểu báo cáo thống kê quy định theo Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ban hành dựa trên căn cứ pháp lý là Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê 2015; Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê. Đến nay, các văn bản pháp lý trên đã hết hiệu lực, đòi hỏi Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho Cục Thống kê phải được xây dựng và ban hành cho phù hợp.

Trong quá trình triển khai thực hiện còn một số bất cập, vướng mắc như một số phân tổ trong biểu báo cáo thống kê theo Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT nằm ngoài chế độ báo cáo của các Sở, ngành nên không thể thu thập được; một số nội dung thu thập không còn phù hợp với các chỉ tiêu thống kê mới ban hành theo Luật Thống kê sửa đổi, Nghị định số 94/2022/NĐ-CP, Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg và Thông tư số 06/2023/TT-BKHĐT, .... Do đó, cần rà soát thiết kế lại các biểu báo cáo thống kê cho phù hợp.

Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê có sự thay đổi và những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT, đòi hỏi Chế độ báo cáo Thống kê ngành Thống kê phải được xây dựng mới cho phù hợp.

Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành thống kê, gồm 05 điều (Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Nội dung Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê; Trách nhiệm thi hành và Hiệu lực thi hành) và 06 phụ lục kèm theo.

Nội dung chế độ báo cáo thống kê gồm mục đích, phạm vi thống kê, đối tượng áp dụng, đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, ký hiệu biểu, kỳ báo cáo, thời hạn nhận báo cáo, phương thức gửi báo cáo và các biểu mẫu kèm theo giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê cụ thể.

Thông tư này quy định 74 biểu mẫu báo cáo để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh (chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ đến cấp tỉnh, chỉ tiêu thống kê đã được quy định trong Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg, Thông tư số 06/2023/TT-BKHĐT và các chỉ tiêu thống kê phục vụ biên soạn báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội).

So với Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT, dự thảo Thông tư có một số nội dung thay đổi như Bổ sung quy định thu thập thông tin thống kê phục vụ biên soạn chỉ tiêu GDP, chỉ tiêu GRDP và các chỉ tiêu thống kê phục vụ biên soạn báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội. Bổ sung quy định về mục đích, phạm vi thống kê, đối tượng áp dụng thực hiện báo cáo thống kê. Sửa biểu mẫu báo cáo (tên biểu mẫu báo cáo; nội dung thu thập; phân tổ (loại bỏ phân tổ, bổ sung phân tổ); kỳ báo cáo; thời hạn báo cáo). Loại bỏ biểu mẫu báo cáo (do chỉ tiêu thống kê đã bị loại bỏ). Bổ sung các biểu mẫu báo cáo (do các chỉ tiêu thống kê mới bổ sung, biểu mẫu thu thập thông tin thống kê phục vụ biên soạn chỉ tiêu GDP, chỉ tiêu GRDP và các chỉ tiêu thống kê phục vụ biên soạn báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội).

Về số lượng biểu báo cáo thống kê, giảm từ 75 biểu còn 70 biểu, cụ thể, lĩnh vực Tài khoản quốc gia 04 biểu (giảm 05 biểu). Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản 26 biểu (tăng 07 biểu). Lĩnh vực thống kê Công nghiệp: 05 biểu (số lượng biểu không thay đổi). Lĩnh vực thống kê Vốn đầu tư và Xây dựng 12 biểu (giảm 03 biểu). Lĩnh vực thống kê Thương mại và Dịch vụ 20 biểu (số lượng biểu không thay đổi). Lĩnh vực thống kê Xã hội và Môi trường 03 biểu (giảm 04 biểu).

Dự thảo Thông tư đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin ý kiến rộng rãi.

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập